Đăng nhập
Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học
 
Trang chủ
Giới thiệu
Đơn vị chức năng
Khối đoàn thể
Khoa & Bộ môn
Đào tạo
Văn bản quản lý
Nghiên cứu khoa học
Đề cương môn học
Nội san TCQTKD
Hợp tác
Trung tâm ĐT
Tin tức
Thông tin hoạt động
Thư viện

Bạn biết đến website từ đâu?
 

  Lượt truy nhập:  1702511
  Đang online:  406

  Quy định về hoạt động khoa học của trường

   

Quy định về tổ chức hoạt động khoa học trong trường
 Cao đẳng - Tài chính - Quản trị Kinh doanh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 222 TC/QLKH của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh)
 
Chương I
Quy định chung
 
          Quy định về hoạt động khoa học của trường : Trong các trường Đại học và Cao đẳng nói chung và trường Cao đẳng Tài chính - QTKD nói riêng, đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai mặt hoạt động có quan hệ trực tiếp bổ sung cho nhau. Vì vậy, cùng với công tác giảng dạy, NCKH là nhiệm vụ cơ bản, bắt buộc và là quyền lợi gắn liền với mỗi cán bộ, giảng viên.
 
          Điều 2:Mục tiêu của hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh :
          - Phục vụ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của giảng viên, cán bộ viên chức trong trường.
          - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng đề tài khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý các mặt hoạt động của trường và đổi mới quản lý kinh tế trong xã hội
          - Tổ chức hoạt động chuyển giao xã hội hoá các sản phẩm NCKH của trường.
 
          Điều 3: Nội dung hoạt động khoa học
          1. Nghiên cứu các thể loại đề tài nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, bao gồm:
          - Xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học cho từng chuyên ngành thuộc các bậc học , loại hình đào tạo của trường.
          - Biên soạn phát hành giáo trình, đề cương bài giảng và các tài liệu khác phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập cho các chuyên ngành đào tạo của trường.
          2- Nghiên cứu phổ biến nhân rộng các đề tài, đề án, dự án, chuyên đề cấp Bộ, cấp Trường, và cấp Khoa, Phòng, Bộ môn.
          3. Biên tập và phát hành các tạp chí, nội san, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài trường.
          4. Hội thảo toạ đàm và thông tin khoa học.
          5. Hướng dẫn học sinh - sinh viên tham gia các hoạt động NCKH.
          6. Hoạt động của Hội đồng khoa học, Ban biên tập tạp chí, nội san của trường.
          7. Biên dịch, hiệu đính tài liệu và các hoạt động khoa học khác.
 
          Điều 4: Nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học:
          1. Kinh phí nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.
          2. Kinh phí thu được từ các hoạt động xã hội hoá kết quả NCKH do Hiệu trưởng quyết định.
          3. Kinh phí hỗ trợ bổ sung khác.
 
 
Chương II
 
P hân cấp quản lý và cơ cấu tổ chức hoạt động NCKH
 
 
            Điều 5 : Phân cấp quảnlý khoa học
          Việc quản lý các hoạt động khoa học của cán bộ, giáo viên được phân cấp như sau:
 
 
STT
Loại công trình
Đơn vị quản lý
Hội đồng xét duyệt
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 
6.
Đề tài chương trình đề án cấp Bộ
 
 
Xây dựng nội dung chương trình môn học
 
Giáo trình, đề cương bài giảng, đề tài, đề án cấp trường
 
Biên dịch hiệu đính tài liệu, tổ chức hội thảo toạ đàm và thông tin khoa học cấp trường
 
Biên tập, phát hành tạp chí nội san, phổ biến các kết quả nghiên cứu
 
Đề tài, đề án cấp khoa, bộ môn, trung tâm. Hội thảo toạ đàm thông tin khoa học cấp khoa, hướng dẫn sinh viên NCKH cấp khoa
 
Phòng QLKH&HTQT
 
 
Phòng QLKH&HTQT
 
 
Phòng QLKH&HTQT
 
 
Phòng QLKH&HTQT
 
 
 
Phòng QLKH&HTQT
 
 
 
 
Các Khoa, Bộ môn, Trung tâm
Hội đồng KH&ĐT
Bộ Tài chính
 
 Hội đồng KH&ĐT trường
 
 
Hội đồng KH&ĐT trường
 
 
 
Hội đồng KH&ĐT trường
 
 
Hội đồng KH&ĐT trường và ban biên tập.
 
 
Các Khoa, Bộ môn, Trung tâm kết hợp với Phòng QLKH & HTQT
 
      
  Đ iều 6: Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học đào tạo
      1- Hội đồng khoa học đào tạo nhà trường (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn giúp Hiệu trưởng quyết định về các chủ trương và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác NCKH, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên trong trường.
      2- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng khoa học đào tạo gồm có:
               - Chủ tịch Hội đồng.
               - Phó chủ tịch Hội đồng.
               - Các uỷ viên Hội đồng
               - Thư ký Hội đồng.
          Ban thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch, Phó chủ tịch và thư ký Hội đồng.  
      3- Ban thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:
               - Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của Hội đồng.
               - Quyết định việc mời các đại biểu của các đơn vị trong và ngoài trường tham gia các kỳ họp hoặc các hoạt động khác của Hội đồng.
               - Giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Hội đồng.
      4- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:
               - Điều hành hoạt động hội đồng theo quy chế này phù hợp với các quy định về tổ chức hoạt động khoa học của các Bộ, Ngành cấp trên.
               - Duyệt các báo cáo, tài liệu trước khi đưa ra thảo luận ở Hội đồng.
               - Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp.  
      5- Phó chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:
               - Giúp chủ tịch Hội đồng trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng.
               - Phụ trách những mảng công việc mà chủ tịch Hội đồng phân công.
               - Được thay mặt chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc của Hội đồng khi được chủ tịch Hội đồng uỷ nhiệm.
       6- Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ:
               - Giúp ban thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung chương trình tài liệu và những thông tin khác cho các kỳ họp của Hội đồng.
               - Tổng hợp tài liệu và các ý kiến tại các kỳ họp của Hội đồng.
               - Đề xuất kiến nghị về nội dung, chương trình, lề lối làm việc của Hội đồng.  
       7- Uỷ viên Hội đồng có nhiệm vụ:
               - Tham gia các kỳ họp và các hoạt động khác của Hội đồng.
               - Nghiên cứu các tài liệu để có ý kiến đóng góp về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại Hội đồng.
               - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của một tiểu ban khi được phân công phụ trách tiểu ban.  
       8- Hội đồng thành lập một số tiểu ban chuyên môn để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn của từng lĩnh vực chủ yếu. Phụ trách tiểu ban chuyên môn là thành viên của hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chỉ định. Tuỳ theo tính chất, nội dung các vấn đề thảo luận, tiểu ban có thể mời thêm một số cán bộ khoa học trong và ngoài trường tham gia.  
       9- Chế độ làm việc và phương thức làm việc của Hội đồng:
               - Hội đồng họp định kỳ mỗi quý 01 lần. Ban thường trực Hội đồng họp định kỳ mỗi tháng 01 lần. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tham gia vào kế hoạch công tác hàng năm như một bộ phận của công tác chuyên môn.
               - Phương thức làm việc của Hội đồng :
               Nêu vấn đề tổ chức thảo luận, hoặc biểu quyết lấy ý kiến đa số, Chủ tịch Hội đồng xem xét và ra quyết định.
               Mọi ý kiến phát biểu hay kiến nghị của Hội đồng phải được ghi chép đầy đủ. Biên bản và kiến nghị của các kỳ họp Hội đồng phải được thông qua công khai trước Hội đồng và phải có chữ ký của Chủ toạ cuộc họp và Thư ký hội đồng trước khi chuyển tới các đơn vị trong trường.
Một cuộc họp của hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng tham dự. Trong một cuộc họp, ngoài các thành viên của Hội đồng tham gia, chủ tịch hội đồng có thể mời một số cá nhân khác. Các đại biểu này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết những vấn đề của Hội đồng.  
      10- Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn kinh phí NCKH hàng năm của trường. Các điều kiện vật chất đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng và chế độ thù lao cho các thành viên của Hội đồng được áp dụng theo quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh .
 
     Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng QLKH&HTQT:
          1. Nhiệm vụ của Phòng QLKH&HTQT gồm:
          - Chủ trì phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong trường tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm để trình BGH phê duyệt.
          - Nghiên cứu, cụ thể hoá quy định chính sách, chế độ về quản lý HĐKH và hướng dẫn các đơn vị trong trường thực hiện.
          - Tổ chức in ấn, phát hành giáo trình, đề cương bài giảng và các tài liệu khác phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của trường.
          - Thực hiện giao đề tài, tư vấn ký hợp đồng nghiên cứu, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài đã được giao, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch và đảm bảo chất lượng đề tài nghiên cứu thuộc thẩm quyền quản lý.
          - Đề xuất và trình BGH quyết định thành lập các hội đồng nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền quản lý.
          - Tổ chức hoạt động của các hội đồng nghiệm thu, đánh giá và làm thủ tục thanh toán kinh phí các đề tài, đề án nghiên cứu đã hoàn thành và được duyệt.
          - Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị thông tin khoa học cấp trường, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức các cuộc hội thảo cấp Khoa, Bộ môn.
          - Tổ chức công tác xuất bản tạp chí, nội san Tài chính - Quản trị kinh doanh.
          - Quản lý kết quả NCKH, hồ sơ công trình NCKH, các ấn phẩm khoa học phát hành.
          - Tổ chức hoạt động chuyển giao, xã hội hoá các sản phẩm NCKH của trường.
          - Tổng hợp báo cáo BGH về tình hình thực hiện kế hoạch NCKH của trường.
 
          2. Quyền hạn của Phòng QLKH&HTQT bao gồm:
          - Yêu cầu các Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và kết quả NCKH theo kế hoạch.
          - Yêu cầu các Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm đề tài cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý khoa học của trường.
          - Đề nghị huỷ bỏ hợp đồng nghiên cứu khoa học, gia hạn thêm hợp đồng nghiên cứu khoa học và thu hồi kinh phí nếu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không có khả năng tiếp tục hoàn thành.
          - Đề nghị khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động NCKH của trường.
 
     Điều 8:Nhiệm vụ của các Khoa, Bộ môn, Trung tâm:
          - Đăng ký đề tài NCKH và đề xuất người có đủ năng lực làm chủ nhiệm đề tài NCKH thuộc nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn.
          - Nhận và tổ chức thực hiện kế hoạch NCKH do lãnh đạo nhà trường giao theo đúng tiến độ nội dung và yêu cầu của nhà trường.
          - Phối hợp với Phòng QLKH&HTQT tổ chức đánh giá và chuyển giao xã hội hoá các kết quả của trường.
          - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học trong nội bộ Khoa, Bộ môn hoặc liên Khoa, Bộ môn.
          - Tổ chức chỉ đạo công tác NCKH trong sinh viên thuộc phạm vi ngành, chuyên ngành đào tạo của Khoa, Bộ môn trực thuộc giám hiệu..
 
     Điều 9: Nhiệm vụ của các cán bộ, giảng viên trong hoạt động NCKH
          - Phải có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khối lượng NCKH theo định mức hàng năm được quy định trong chế độ công tác giáo viên.
          - Thực hiện đúng quy định NCKH về nội dung, tiến độ, chế độ báo cáo sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định quản lý NCKH hiện hành.
          - Báo cáo tiến độ và kết quả NCKH theo quy định cho Khoa, Bộ môn và Phòng QLKH&HTQT.
          - Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng công trình, đề tài nghiên cứu.
 
  Điều 10: Quyền lợi của cán bộ, giảng viên trong các hoạt động NCKH
          - Được thanh toán kinh phí tương ứng với kết quả nghiên cứu theo quy định.
          - Được tính thành tích NCKH làm cơ sở cho việc xét khen thưởng, xét thành tích thi đua hàng năm và đề nghị xét phong tặng các danh hiệu, các chức danh khoa học theo quy định của nhà nước.
          - Được bảo hộ quyền tác giả khi công bố kết quả công trình NCKH theo quy định của Nhà nước.
          - Được tham gia NCKH, dự hội thảo khoa học, tham quan học tập ở trong nước và ngoài nước.
 
Chương III
Tổ chức và quản lý hoạt động NCKH
 
     Điều 11:Trình tự xây dựng kế hoạch NCKH
          - Hàng năm căn cứ vào định hướng và mục tiêu NCKH của nhà trường Phòng QLKH&HTQT thông báo cho các Khoa, Bộ môn đăng ký kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ NCKH.
          - Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ NCKH đã được thông báo, các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch NCKH của đơn vị gửi về Phòng QLKH&HTQT theo thời gian quy định (Theo mẫu số 01A/QLKH Phụ lục 1).
          - Phòng QLKH&HTQT tổng hợp kế hoạch NCKH chung của trường đề xuất ý kiến, thông qua hội đồng khoa học của trường trình BGH phê duyệt để giao nhiệm vụ NCKH cho năm.
          - Kế hoạch NCKH đã được phê duyệt chính thức là nhiệm vụ bắt buộc đối với các đơn vị, cá nhân được giao. Mọi thay đổi điều chỉnh nhiệm vụ NCKH phải được sự đồng ý của BGH.
 
      Điều 12: Tổ chức quản lý, đánh giá, nghiệm thu giáo trình, đề cương bài giảng, đề tài cấp trường
          1. Điều kiện xét chọn giáo trình, đề cương bài giảng, đề cương chi tiết, đề tài cấp trường:
          + Một môn học chỉ được biên soạn một giáo trình và tài liệu tham khảo, bài tập duy nhất phục vụ cho việc giảng dạy ở tất cả các hệ của một bậc đào tạo.
          + Trường hợp một môn học giảng dạy cho các chuyên ngành có thời lượng khác nhau sẽ được biên soạn giáo trình, bài giảng cho chuyên ngành có đơn vị học trình lớn nhất.
          + Việc biên soạn đề cương bài giảng được thực hiện đối với những môn học mới được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường chưa có điều kiện để biên soạn thành giáo trình.
          + Đề tài, đề án sáng kiến cải tiến nghiên cứu cấp trường là những công trình NCKH gắn liền với chuyên môn của các ngành nghề đào tạo phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và các lĩnh vực hoạt động khác trong trường và xã hội.
          + Chủ biên giáo trình, đề cương bài giảng, đề tài, đề án sáng kiến cải tiến phải là các nhà giáo, nhà khoa học (trong và ngoài trường) do các Khoa, Bộ môn đề nghị trên cơ sở các tiêu chuẩn sau: Nhà giáo, nhà khoa học phải có uy tín, có kinh nghiệm biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, có trình độ, có khả năng tổ chức các hoạt động NCKH một cách có hiệu quả.
          2. Xét duyệt đề cương và ký hợp đồng NCKH:
Chủ nhiệm đề tài, chủ biên giáo trình, đề cương bài giảng khi đăng ký kế hoạch NCKH phải có thuyết minh về giáo trình, đề cương bài giảng đề cương môn học, thuyết minh đăng ký đề tài (theo mẫu 01B/QLKH, 01C/ QLKH, 01D/ QLKH phụ lục 1) làm cơ sở xét duyệt giao nhiệm vụ NCKH. Phòng QLKH&HTQT có nhiệm vụ trình Hội đồng khoa học đào tạo kế hoạch đề cương để xem xét, tư vấn, thẩm định làm cơ sở để BGH chính thức giao nhiệm vụ NCKH cho các chủ nhiệm đề tài, chủ biên giáo trình, đề cương bài giảng bằng kế hoạch và hợp đồng trách nhiệm.
          3. Thực hiện kế hoạch NCKH và chế độ báo cáo tiến độ NCKH:
          + Trong quá trình thực hiện kế hoạch NCKH các cá nhân và đơn vị quản lý chủ nhiệm đề tài, giáo trình đề cương bài giảng phải có trách nhiệm báo cáo tiến độ NCKH cho BGH thông qua Phòng QLKH&HTQT (theo mẫu 02A/QLKH, 02B/QLKH phụ lục 1) bao gồm: Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, đề tài định kỳ (quý, năm); Báo cáo số lượng tiến độ thực hiện các loại đề tài NCKH thông tin khoa học khác vào cuối năm.
          + Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH toàn trường định kỳ (theo quý, năm) cho BGH và đề xuất biệm pháp quản lý đôn đốc, đảm bảo thực hiện tốt các công trình NCKH theo thời hạn đã được ký duyệt.
          4. Đánh giá nghiệm thu giáo trình, đề cương bài giảng đề tài:
          + Tất cả các công trình NCKH chỉ được công nhận hoàn thành khi đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên.
          + Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường giáo trình, đề cương bài giảng do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập trên cơ sở ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng Khoa học và đào tạo, Phòng QLKH&HTQT.
          + Thành phần Hội đồng nghiệm thu là những người am hiểu lĩnh vực nghiên cứu (kể cả ngoài trường) gồm: 1 chủ tịch, 2 phản biện, và một số uỷ viên, thư ký hội đồng.
          + Tất cả các thành viên Hội đồng phải bỏ phiếu đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo những tiêu chí cơ bản, theo bảng thang điểm đánh giá công trình NCKH (phụ lục 2). Riêng hai phản biện chính phải viết nhận xét chi tiết từng nội dung của từng chương, từng phần của công trình. Các nhận xét công trình phải gửi về Phòng QLKH&HTQT trước ngày họp Hội đồng nghiệm thu ít nhất 05 ngày.
          + Tại phiên họp hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm công trình phải báo cáo tóm tắt những nội dung của công trình. Các thành viên Hội đồng nêu ý kiến nhận xét đánh giá về công trình nghiên cứu. Chủ nhiệm công trình được quyền trả lời, thuyết minh, bảo lưu ý kiến trước Hội đồng nghiệm thu những vấn đề chưa thống nhất hoặc chưa rõ ràng nếu có cơ sở chứng minh.
          + Quy trình nghiệm thu: Hội đồng nghiệm thu tiến hành ít nhất hai phiên họp
          - Phiên họp nghiệm thu sơ bộ: Trong phiên họp này các thành viên Hội đồng nghe ban chủ nhiệm đề tài báo cáo và đưa ra những nhận xét, góp ý. Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh lý.
          - Phiên họp nghiệm thu chính thức: Hội đồng nghe báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài về việc tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa (hoặc không chỉnh sửa nhưng có ý kiến bảo lưu) và tiến hành đánh giá xếp loại đề tài.
          + Việc xếp loại công trình NCKH được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu của các thành viên hội đồng. Kết quả xếp loại công trình NCKH áp dụng đối với giáo trình, đề cương bài giảng, đề tài cấp trường theo 4 mức: Giỏi; Khá; Trung bình và Không đạt (phụ lục 2)
          + Sau khi đánh giá nghiệm thu và xếp loại, chủ nhiệm công trình có trách nhiệm sửa chữa hoàn thiện nội dung theo ý kiến kết luận của Hội đồng nghiệm thu. Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm tổ chức thẩm định lại việc sửa chữa hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội đồng. Có kết luận thẩm định bằng văn bản kèm theo hồ sơ công trình nghiên cứu.
          + Hồ sơ công trình nghiên cứu bao gồm:
               Hợp đồng triển khai nhiệm vụ NCKH (nếu có);
               Bản đề cương thuyết minh đăng ký đề tài;
               Giáo trình;
               Đ ề cương bài giảng;
                Bản chính của sản phẩm nghiên cứu đã được nghiệm thu kèm theo một file trên đĩa mềm;
                Các bản phản biện của các phản biện đề tài
                Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài.
          + Trong các buổi nghiệm thu công trình NCKH, Phòng QLKH&HTQT cử cán bộ cùng dự để làm các thủ tục hành chính (các quyết định thành lập Hội đồng, phiếu đánh giá...) và nhận các tài liệu có liên quan để nắm bắt tiến độ và lưu trữ theo quy định.
         
          Điều 13: Xuất bản, tái bản giáo trình, đề cương bài giảng
          Việc xuất bản, tái bản giáo trình, đề cương bài giảng do Phòng QLKH&HTQT tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nhu cầu về số ấn phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và thương mại hoá sản phẩm. Phòng QLKH&HTQT lập dự trù về kinh phí in ấn, phát hành và giá bán trình Hiệu trưởng xét duyệt kế hoạch xuất bản, tái bản.
          Việc quản lý và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng do Thư viện thuộc Phòng QLKH&HTQT thực hiện. Thư viện có trách nhiệm thông tin về tình hình sử dụng, tồn kho giáo trình, đề cương bài giảng để làm căn cứ xác định số lượng xuất bản, tái bản nhằm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu phục vụ đào tạo, NCKH và thương mại hoá sản phẩm. Phòng QLKH&HTQT chịu trách nhiệm nộp lưu chiểu sản phẩm xuất bản, tái bản theo đúng chế độ Nhà nước quy định, gửi xuất bản phẩm cho tập thể tác giả, lãnh đạo nhà trường và xúc tiến thương mại hoá sản phẩm xuất bản ra thị trường.
         
          Điều 14:Tổ chức quản lý hoạt động hội thảo, toạ đàm khoa học và thông tin khoa học
          - Hội thảo, toạ đàm khoa học cấp Trường, Bộ, Nhà nước, cấp Quốc tế do Hội đồng khoa học - đào tạo đề xuất, xét chọn theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm. Đầu mối tổ chức thực hiện các hội thảo khoa học là Phòng QLKH & HTQT.
          - Hội thảo khoa học cấp Khoa, Bộ môn do các đơn vị tự tổ chức khi có nhu cầu các đơn vị lập giấy đề nghị hội thảo; kế hoạch hội thảo (chủ đề hội thảo, nội dung, thời gian, thành phần đại biểu, dự kiến các ấn phẩm, kinh phí) gửi về Phòng QLKH&HTQT. Mọi kinh phí thực hiện hội thảo toạ đàm chỉ được thanh toán trên cơ sở dự toán được duyệt và có sự xác nhận của Phòng QLKH&HTQT.
          - Thông tin khoa học là hoạt động trao đổi, cung cấp các thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, NCKH và quản lý của trường.
          Thông tin khoa học cấp trường do trường tổ chức thông qua đầu mối là Phòng QLKH&HTQT. Khi có nhu cầu thông tin Phòng QLKH&HTQT trình BGH xem xét quyết định.
          Thông tin khoa học cấp Khoa, Bộ môn do các đơn vị tự tổ chức bằng cách viết giấy đề nghị nêu rõ chủ đề, nội dung, thời gian, báo cáo viên, dự trình kinh phí ấn phẩm gửi cho Phòng QLKH&HTQT cho ý kiến tư vấn, trình BGH xem xét quyết định.
 
    Điều 15: Tổ chức quản lý nội san Tài chính - Quản trị kinh doanh
          1- Tất cả giảng viên và cán bộ khoa học trong trường đều có nhiệm vụ viết bài cho nội san TC-QTKKD của trường, đồng thời khuyến khích bài đăng trên các tập san khoa học ngoài trường. Bài viết đăng trên nội san TC-QTKDcủa trường được hưởng tiền nhuận bút theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường và được đưa vào thư mục tài liệu tham khảo của trường.
          2- Nội san TC-QTKD của trường có một ban biên tập do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Thành phần ban biên tập gồm có:
          - Trưởng ban là Hiệu trưởng nhà trường.
          - Phó trưởng ban là Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học.
          - Thư ký ban biên tập là đại diên phòng QLKH&HTQT.
          - Các biên tập viên: Gồm một số cán bộ, giảng viên của trường.
          3- Nhiêm vụ và chế độ làm việc của ban biên tập:
          + Quy định phương hướng nội dung hoạt động và thu nhận kiểm duyệt các bài viết đăng trên các số nội san TC-QTKD
          + Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm được hưởng thù lao theo quy  chế chi tiêu nội bộ của trường.
          4- Trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban biên tập:
          - Trưởng ban biên tập: Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong công tác tổ chức, hoạt động, phát hành nội san TC-QTKD.
          - Phó trưởng ban biên tập: Là người giúp việc của Trưởng ban biên tập, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về nội dung của mỗi số nội san; Đề xuất với Trưởng ban biên tập về phương hướng hoạt động của Ban biên tập; Xét duyệt toàn bộ các bài viết đăng trên nội san, làm cơ sở cho Trưởng ban quyết định.
          - Thư ký Ban biên tập: Trên cơ sơ phương hướng hoạt động của Ban biên tập, thư ký có nhiệm vụ trực tiếp thông báo đặt hàng, thu nhận, tiến hành các công việc xét duyệt và sắp xếp, xử lý các bài cho nội san. Thư ký Ban biên tập thay mặt Ban biên tập trong việc quan hệ với tác giả và bạn đọc, chịu trách nhiệm duy trì các mối quan hệ nội bộ Ban biên tập, chuẩn bị trước về nội dung, chất lượng các bài viết đưa ra xét duyệt và sử dụng trên nội san NCKH.
          - Biên tập viên: Có nhiệm vụ hoạt động theo chương trình công tác của Ban biên tập, đọc và duyệt nội dung các bài được phân công.

   
In trang nay  
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468