Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống TTQL

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

   Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về hệ thống thông tin; có khả năng nghiên cứu tự bổ sung kiến thức thích ứng với môi trường làm việc; có đủ năng lực tổ chức hệ thống thông tin để giải quyết vấn đề và tạo ra những cơ hội mới trong quản lý và quản trị kinh doanh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức: Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại; có kiến thức rộng và cập nhật về công nghệ phần cứng, phần mềm, quản trị dữ liệu, mạng và truyền thông, bảo mật và an toàn dữ liệu ứng dụng trong công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống mạng và các hệ thống thông tin trong quản lý, kinh doanh của các công ty, tổ chức.

1.2.2. Kỹ năng: Có kỹ năng xác định, phân tích và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh bằng hệ thống thông tin quản lý; có kỹ năng giao tiếp, truyền thông kinh doanh và làm việc theo nhóm.

1.2.3. Thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; có tinh thần học tập nâng cao trình độ.

1.2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; làm chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin trong các tổ chức, các công ty thuộc mọi loại hình doanh nghiệp; làm quản lý hay chuyên gia hệ thống thông tin trong các công ty tin học, trung tâm thông tin hay công ty môi giới thông tin; làm giảng viên hệ thống thông tin quản lý trong các trường đại học.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt trình độ về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh. Ngoài ra, có kiến thức cập nhật và chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, khai thác và quản trị các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động quản lý và quản trị kinh doanh trong các công ty, tổ chức.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

    129 tín chỉ chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường và 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp. Cuối khóa, sinh viên viết luận văn tốt nghiệp.

Sinh viên đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà trường.

5.2. Công nhận tốt nghiệp:

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà trường.

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 kết hợp với thang điểm chữ.

 

 

7. Nội dung chương trình:

7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ, chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 91 tín chỉ.

7.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành: 6 tín chỉ

7.2.2. Kiến thức cơ sở của ngành : 21 tín chỉ

7.2.3. Kiến thức ngành: 15 tín chỉ

7.2.4. Kiến thức chuyên ngành: 16 tín chỉ

7.2.5. Kiến thức bổ trợ : 23 tín chỉ

7.2.6. Thực tập cuối khoá và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022