Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 16/10  

S: 8h00 Nghe báo cáo về công tác NCKH năm 2018

(Phòng KH&HTQT báo cáo)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Giải quyết

công việc thường xuyên

 

Thứ ba

Ngày 17/10

S: Đi Hà Nội

C: 14h00 Nghiệm thu câu hỏi và bài tập Kinh tế công cộng

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 18/10  

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h00 Họp HĐ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  19/10 

S: 9h00 Hội ý BGH về công tác trật tự an ninh

(đ/c Lương, Hưng KT, Huy KTX cùng dự)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 9h00 Hội ý BGH về công tác trật tự an ninh

(đ/c Lương, Hưng KT, Huy KTX cùng dự)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 20/10 

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

 

Ghi chú: Từ ngày 16/10/2017 làm việc, lên lớp và học tập theo giờ mùa đông.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017