Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng  phòng  : Ths. Vũ Văn Hoàng    

Phó trưởng phòng : Ths. Nguyễn Anh Tuấn

I. Chức năng, nhiệm vụ       

1. Chức năng:

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, công tác kế hoạch tổng hợp, văn thư lưu trữ, công tác đối nội, đối ngoại và một số lĩnh vực công tác khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý hành chính, văn thư lưu trữ:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Hiệu trưởng quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và các văn bản do nhà trường ban hành.

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liêu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước.

- Quản lý đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản; tư vấn, thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Nhà trường trước khi ký ban hành.

- Thực hiện cấp thẻ đeo, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cá nhân thuộc các đơn vị trong toàn trường khi đi công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Trường ban hành, thực hiện sao gửi các văn bản liên quan đến Nhà trường (kể cả văn bản của tổ chức Đảng và các đoàn thể).

- Quản lý các loại con dấu của Nhà trường (trừ con dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể, dấu của các Trung tâm) và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chuẩn bị các báo cáo tổng kết, sơ kết của trường, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

- Tổng hợp chương trình công tác, lập các báo biểu và báo cáo thống kê các lĩnh vực thuộc phòng; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường, thông tin, theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị trong trường.

- Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Trường, sắp xếp kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Ban Giám hiệu. Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện theo các chương trình, kế hoạch trên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

2.2. Công tác phục vụ, đi nội đối ngoại:

- Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu, hỉ, lễ tân, khánh tiết, lễ hội truyền thống, hội nghị cán bộ, viên chức giao tiếp đối nội, đối ngoại của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tố chức trang trí và phục vụ các hội nghị, lễ hội, đại hội, hội nghị và họp mặt của trường.

- Chủ trì phối hợp xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển phòng truyền thống của trường. Thường trực xây dựng cơ quan đạt danh hiệu văn hóa.

- Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của Trường.

- Lập kế hoạch đặt báo chí, mua sắm văn phòng phẩm và tổ chức in ấn các ấn phẩm văn phòng phục vụ công tác quản lý hành chính của nhà trường.

- Quản lý nhà khách và tổ chức phục vụ theo quy định của nhà trường.

- Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả công tác quản lý xe của CBVC, người học và khách đến công tác.

- Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh phòng làm việc, phòng họp của Ban giám hiệu.

- Quản lý mạng thông tin điện thoại.

2.3. Công tác an ninh trật tự, quốc phòng:

- Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy của Trường. Trực tiếp chỉ đạo Tổ vệ sĩ thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường trực công tác dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh của Trường.

- Kiếm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kiến nghị biện pháp khắc phục vi phạm về việc thực hiện an ninh, an toàn của các đơn vị và trong toàn Trường.

2.4. Công tác khác:

- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng được giao theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

II. Tổ chức bộ máy

   Số lượng CBCNV: 4 cán bộ

   Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại trường ĐH TC - QTKD, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Phone : 0436590449, Email : vuhoang7683@gmail.com

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022