Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Phòng Quản lý đào tạo

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Huy Cường

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Đạo

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy, tố chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, xét học tiếp, thôi học, tốt nghiệp của các bậc học theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và quy định của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các mục tiêu, chiến lược, đề án dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nhằm phát triến đào tạo các bậc học, ngành học, các loại hình đào tạo của nhà trường.

- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý đào tạo. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo của nhà trường.

2.2. Công tác quản lý đào tạo:

- Chủ trì công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, đề xuất mở ngành đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình liên quan đến đào tạo.

- Đề xuất phát triển các loại hình đào tạo, các Hoạt động liên kết đào tạo.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông. Quản lý và lưu trữ bài thi, điểm thi tuyển sinh theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ và năm học cho các khóa học, lớp học (Trừ các lớp bồi dưỡng, tập huấn thuộc các Trung tâm).

- Phối hợp lập các hợp đồng liên kết đào tạo của nhà trường theo nhiệm vụ được phân công và tổ chức theo dõi, thanh lý hợp đồng đào tạo. Phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý sinh viên theo quy định của Trường và Bộ Giáo dục-Đào tạo.

- Phối hợp theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy của các đơn vị theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả các phòng học, giảng đường, sân bãi, thiết bị dạy học.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập, tổ chức lớp học phần; lập danh sách thi, làm đầu mối xây dựng thời khoá biểu, lịch thi và phối hợp tố chức thi kết thúc học phần các lớp trong trường.

- Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn và Phòng Khảo thí&QLCL tổ chức thi kết thúc học phần các lớp ngoài trường.

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp dữ liệu để xét cảnh báo học vụ, buộc thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, làm thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ cho sinh viên, học viên. Quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức công tác thi và xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên. Chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp hàng năm. Quản lý bài thi tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo. Cấp bảng điếm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này.

- Phổi hợp đề xuất phương án sử dụng ngân sách phục vụ hoạt động đào tạo; tổng hợp, đề nghị thanh toán khối lượng công tác giảng dạy hàng năm cho giảng viên.

2.3. Công tác khác:

- Thường trực các đồng xét tốt nghiệp, tuyển sinh... của nhà trường.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng họp về hoạt động đào tạo; lập các báo cáo về đào tạo. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Trường.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phát sinh đột xuất liên quan đến đào tạo.

- Quản lý và điều hành website thuộc Phòng theo quy định của Trường. Phối hợp quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

II. Bộ máy tổ chức

Bộ máy nhân sự của phòng gồm 6 người.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
 
     
In trang nay
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022