Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K9 ĐỢT 1 NĂM 2021

LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K9 ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 565/KH-ĐHTCQTKD ngày 01/9 /2021 của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh)

 

 

STT

 

Ngành (Lớp)

 

Giảng đường – ID phòng room

 

Ngày

13/9

 

Ngày

14/9

 

Ngày

15/9

 

Ngày

16/9

 

Ngày

17/9

 

Ngày

20/9

 

Ngày

21/9

 

Ngày

22/9

 

Ngày

33/9

 

Ngày

24/9

 

Ghi chú

1

TCNH, KT&KDQT

8756392757

CĐ1

 

CĐ2

 

CĐ4

 

CĐ6

 

 

CĐ8

Sáng

 

 

 

CĐ3

 

CĐ5

 

CĐ7

 

 

Chiều

2

Kế toán-KT

Lớp 1

8490952764

CĐ3

 

CĐ1

 

 

CĐ6

 

 

CĐ8

 

Sáng

 

CĐ4

 

 

CĐ2

 

 

CĐ5

 

CĐ7

Chiều

3

Kế toán-KT

Lớp 2

4871479204

CĐ8

 

CĐ7

 

CĐ1

 

CĐ4

 

CĐ3

 

Sáng

 

CĐ2

 

 

CĐ5

 

 

CĐ6

 

 

Chiều

4

QTKD

Lớp 1

7797429168

CĐ6

 

 

CĐ2

 

CĐ1

CĐ8

 

 

CĐ5

Sáng

 

 

CĐ4

 

CĐ7

 

 

 

CĐ3

 

Chiều

5

QTKD

Lớp 2

5619607031

 

CĐ1

 

CĐ6

 

 

CĐ7

 

CĐ2

 

Sáng

CĐ5

 

 

 

 

CĐ3

 

CĐ8

 

CĐ4

Chiều

                                                                                                                                                                                   

Ghi chú: - Buổi sáng học từ 8h00 đến 11h00 (3 tiết)

               - Buổi chiểu học từ 13h30 đến 14h30 (3 tiết)

               - Viết tắt: CĐ1: Chuyên đề 1- CĐ8: Chuyên đề 8

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022