Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Ban Quản lý ký túc xá

    Trưởng Ban : Ths. Nguyễn Tiến Huy

Điện thoại liên hệ: 0902239998

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn diện công tác Khu ký túc xá (KTX) sinh viên: nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, an ninh trật tự...; xem xét khen thưởng, kỷ luật SV ở KTX thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; đề xuất công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả các công trình, tài sản, trang thiết bị phục vụ cho SV nội trú theo Quy chế công tác HSSV ở KTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý KTX nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động trong KNT nhà trường.

2.2. Công tác quản lý ký túc xá:

- Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác SV nội trú bao gồm: Ngân sách Nhà nước và kinh phí do trường cấp, phí nội trú…

- Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất mức phí nội trú, danh sách SV thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú.

- Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, biện pháp sử dụng hiệu quả phòng ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công trình được xây dựng, trang bị phục vụ cho nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập ở KTX. Chủ động thay thế, sửa chữa nhỏ tại KTX kịp thời đảm bảo sinh hoạt cho SV.

- Chủ trì việc phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác HSSV nội trú và Nội quy KTX.

- Đầu mối thu nhận đơn xin nội trú của SV, xem xét bố trí chỗ ở cho SV trong KTX đúng đối tượng trên cơ sở số lượng thực tế về nhà ở của KTX; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát SV trong việc chấp hành nội quy, quy chế KTX.

- Trực tiếp xử lý và đề nghị xử lý các trường hợp SV vi phạm Quy chế; trực tiếp khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với SV có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở KTX. Phối hợp tổ chức phong trào tự quản trong SV ở KTX.

- Chủ trì và phối hợp với Tổ Vệ sĩ, công an địa phương, các đơn vị chức năng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ KTX, bảo vệ tài sản và tính mạng của SV nội trú.

- Phối hợp với đơn vị chức năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ và phối hợp với các đơn vị kiểm tra thường xuyên trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các KTX của trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức chăm sóc cây xanh ở KTX. Phối hợp với Y tế tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong Khu Nội trú; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà ăn (căn tin) SV.

    - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với SV trong KTX.

    - Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả các nhà ăn (căng tin), công tác quản lý xe máy, xe đạp trong Khu KTX.

2.3. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng liên quan đến công tác quản lý sinh viên trong KTX.

- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo qui định.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường trang bị tại nơi làm việc và các phòng ở của KTX.

- Tổ chức trực trong Khu nội trú 24/24 giờ/ ngày.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

  III. Tổ chức bộ máy 

  Số lượng CBCNV: 7 cán bộ

  Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Phone : 03213.788143, Email : tienhuytc@gmail.com

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022