Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Phòng Khảo thí và QLCL

Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Minh Nhâm

Phó trưởng phòng: Ths. Bùi Minh Đức

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định, các kế hoạch cụ thể của hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, thanh tra, kiếm tra nội bộ trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra, kiểm tra nội bộ.

2.2. Công tác khảo thí:

- Chủ trì phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần các lớp trong trường. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần các lớp ngoài trường.

- Chủ trì tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thi kết thúc học phần; thẩm định tính chính xác của việc nhập điểm sau khi chấm thi.

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, triển khai xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi; quản lý, bảo mật bộ đề thi trắc nghiệm và ngân hàng đề thi của tất cả các bậc học, ngành học và loại hình đào tạo trong toàn trường.

- Thực hiện việc nhân bản, sao in đề thi kết thúc học phần. Chủ trì chấm thi trắc nghiệm trên máy.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần và giám sát thực hiện. Lập kế hoạch phân công cán bộ coi thi trên cơ sở kế hoạch thi kết thúc học phần.

- Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình nghiệp vụ coi thi, đánh phách, cắt phách, chấm thi, ráp phách và phối hợp với các Khoa, Bộ môn đê tô chức châm thi, lưu trữ bài thi của các kỳ thi thuộc các hệ, bậc đào tạo trong toàn trường theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong việc tố chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

- Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Bộ môn và giảng viên để tiến hành phúc khảo bài thi khi có yêu cầu và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thi, chấm thi của các kỳ thi.

- Tổ chức chấm thẩm định bài thi khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và yêu cầu của các cấp.

- Nghiên cứu và ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

2.3. Công tác quản lý chất lượng:

- Đe xuất và triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai công tác kiếm tra, đánh giá nội dung, chất lượng giờ giảng của giảng viên theo qui định.

- Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hoạt động Tự đánh giá trong nhà trường, báo cáo Hiệu trưởng đế có biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá.

- Tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên; hoạt động quản lý, phục vụ của cán bộ, viên chức.

-Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động về hoạt động đào tạo của nhà trường.

- Chủ trì tổ chức thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng, các khóa tập huấn về hoạt động đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường.

2.4. Công tác thanh tra nội bộ:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách về pháp luật và giáo dục. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tố chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, thường trực công tác thanh tra giảng đường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2.5. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng thuộc lĩnh vực công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện ba công khai về chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Triển khai nghiên cứu khoa học về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Chủ trì về các nội dung hội thảo về công tác khảo thí và hoạt động đảm bảo chất lượng của trường.

- Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức, triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông qua đánh giá chất lượng giáo dục trong Trường, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình hành động, đề án, biện pháp... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường.

- Phối họp với Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên kiểm tra văn bằng, chứng chỉ đầu vào của sinh viên, học viên.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tố chức trien khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

 II. Tổ chức bộ máy

- Số lượng CBCNV : 5 cán bộ

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường ĐH TC - QTKD, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Số điện thoại: 03213 997 826

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022