Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Phòng tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: Ths. Đỗ Văn Lương

                   Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Bích Anh

I, Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức và cán bộ; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu thực hiện công tác pháp chế trong Trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác nhân sự và các vãn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng; làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Tổ chức và cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

2.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Chủ trì việc lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường trình Ban Giám hiệu quyết định. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

- Chủ trì lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất việc sắp xếp, điều động, luân chuyển, hợp đồng, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường; quy hoạch, phát triển đội ngũ CBVC phù họrp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trong từng giai đoạn.  

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC: Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo bồi dưỡng khác; tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạnh viên chức; nâng bậc, hạ bậc lương và điều chỉnh phụ cấp lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong trường.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ BHXH, phối hợp nhận xét, đánh giá CBVC hàng năm. Cập nhật danh sách CBVC tuyển mới, chuyển công tác, thôi việc và nghỉ hưu hàng năm.

2.3. Công tác chính trị - tư tưởng, bảo vệ nội bộ:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tố chức giáo dục chính trị, tư tưởng và theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của CBVC trong nhà trường.

- Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm thủ tục và quản lý CBVC đi học tập, nghiên cứu, tham quan và trực tiếp quản lý khách nước ngoài đến làm việc tại trường.

2.4. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, phong chức danh, danh hiệu, kỷ luật, điều động, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm,... CBVC trong nhà trường.

- Thường trực Thi đua - Khen thưởng của Trường trong khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động.

II, Tổ chức bộ máy
Tổng số cán bộ viên chức : 03 cán bộ
 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường ĐH TC - QTKD, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Điện thoại cơ quan :046.590.447
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022